Valné volební sezení

Valné volební zasedání OB Karlín

Dne 20. 1. 2018 se baráčníci OB Karlín sešli v restauraci „U Fišmistrů“ ke svému volebnímu zasedání. Po staročeské poctě chlebem úderem 14:00 hodiny zahájila rychtářka t. Gabryšová Jana poklepem rychtářského práva zasedání. Přivítala hosty, vzpomenuli jsme na ty baráčníky, kteří s námi již nemohou být, a uctili jsme je minutou ticha. Po té nás seznámila s programem našeho zasedání. Své zprávy přednesli postupně všichni činovníci OB Karlín. Dalším důležitým bodem jednání bylo jmenování s. Sommera Jaromíra zasloužilým syndikem OB Karlín, který tuto funkci řádně a zodpovědně vykonával dlouhých 43 let. Velký dík sousede! Po předání rychtářského práva t. Trojanové Jaroslavě, delegátce II. župy, proběhly volby na období 2018 – 2019. Došlo k podstatným změnám v obsazení jednotlivých funkcí, s kterými všichni přítomní jednomyslně souhlasili. Tím, že na začátku zasedání bylo oznámeno, že naše jednání je usnášeníschopné, po složení slibu nově zvolených činovníků se tito mohou dát s chutí do práce.

V následujících zdravicích hostů (zástupců OB Hrnčíře, OB Říčany, OB Letná, OB Hradčany, rychtáře II. župy s. Paduchy Vlastimila, pantatínka Veleobce s. Kocábka Josefa) byla oceněna vysoká úroveň našeho zasedání, zejména přednesených zpráv, a že vše probíhá v souladu s Regulemi českého baráčnictva a Metodických pokynů pro práci na Veleobci, župách a obcích. V přátelské atmosféře vyzdvihovali kvalitu námi pořádaných zájezdů a přáli nám hodně úspěchů v další práci.

Slavnostní zasedání ukončila rychtářka t. Gabryšová trojím poklepem a poté jsme si svorně zazpívali hymnu Baráčník být za hudebního doprovodu s. Jansy „Černí baroni“. Pak přinesla obsluha restaurace občerstvení a my se pak až do večerních hodin dobře bavili.

 

Pantatínek OB Karlín s. F. Riedl

 

Fotografie ke stažení (22 MB).